ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი
ქალაქის მწვანე საფარი
ღონისძიება: ქალაქის ცენტრალურ უბნებში მწვანე ზონების გაზრდა
შემსრულებელი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
შესრულების ვადა: 2017-2020 წ.წ.
ღონისძიება: გაზონების მოვლა/პატრონობა
შემსრულებელი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
შესრულების ვადა: 2017-2020 წ.წ.